Regulamin

Regulamin sklepu Zielnik Jagi

Internetowy sklep zielarski działający pod adresem www.zielnikjagi.pl („Sklep internetowy”) powadzony jest przez firmę Zielnik Jagi Monika Widlińska-Orzełek, z siedzibą w Podłęże 56A, 28-400 Pińczów, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej nadzorowanej przez ministra rozwoju, NIP: 662-175-50-57, Regon 260281084 („Sprzedający”).

Postanowienia ogólne:

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internetowej. Zamówienia mogą być składane poprzez stronę internetową www.zielnikjagi.pl

Jako „Zamawiającego” należy rozumieć osobę fizyczną, która posiada zdolność do czynności prawnych, osobę prawna lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składającą oświadczenie woli za pośrednictwem Sklepu internetowego, wskazujące produkt lub zestaw produktów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

„Użytkownikiem” jest każda osoba korzystająca ze strony Sklepu internetowego.

Ceny podane przez Sprzedającego wyrażone są w PLN i są cenami brutto, nie zawierają jednak kosztów dostawy. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena z momentu złożenia zamówienia.

Produkty umieszczone w kategorii „Promocja Miesiąca” w oferowanych tam cenach, bądź oferowane w innej promocji czy wyprzedaży dostępne są do wyczerpania zapasów. Realizacja zamówień na takie produkty odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one zamówione przez Zamawiających, aż do wyczerpania ich zapasów.

Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego www.zielnikjagi.pl przez Zamawiających lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a także wykorzystywania strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.

Informacje podane w opisach produktów mają wyłącznie charakter informacyjny i identyfikacyjny, służą wyłącznie celom poglądowym i nie stanowią reklamy w rozumieniu art. 52 i n. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008, Nr 45, Poz. 271 z późn. zm.). Informacje publikowane na stronie Sklepu internetowego nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści tam zawarte nie mogą być traktowane jako specjalistyczne informacje i porady medyczne lub farmaceutyczne, ani jako forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia; nie zastępują badań lekarskich ani konsultacji z lekarzem. Przed użyciem danego produktu. Zamawiający zobowiązany jest zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do produktu zawierającą przeciwwskazania, informacje dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź też skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu.

Opakowania produktów mają wyłącznie charakter informacyjny. W zależności od aktualnie oferowanych przez producenta opakowań, mogą się one różnić od umieszczonych na stronie internetowej.

Sklep internetowy zapewnienia Zamawiającym możliwość kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu +48660668876, w godz. 8:00 -16 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Sprzedający informuje, że stosuje Kodeks dobrych praktyk (tj. zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 3 z późn. zm.) opracowany przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, a dostępny pod adresem:

         https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2014/01/dobre-zadady-ecommerce.pdf

Usługi świadczone drogą elektroniczną:

Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta Zamawiającego (przez które należy rozumieć narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sklepu internetowego etapów realizacji zamówienia, przeglądanie historii zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego), a także na udostępnieniu usługi „Zapytaj o produkt”, usługi „Poleć znajomemu” oraz usługi „Zgłoś błąd” . Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla użytkowników.

Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez użytkownika rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Usługa „Zapytaj o produkt” polega na umożliwieniu użytkownikowi przesłania do Sprzedającego poprzez formularz udostępniony przez Sprzedającego na stronie Sklepu internetowego zapytania dot. szczegółowych informacji o produkcie, o właściwościach produktu podając przy tym imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon kontaktowy do użytkownika. Sprzedający odpowiada wysyłając informację na wskazany przez użytkownika e-mail,lub kontaktując się telefonicznie najpóźniej w ciągu 5-ciu dni od przesłania zapytania przez użytkownika.

Usługa „Poleć znajomemu” polega na umożliwieniu użytkownikowi przesłania wiadomości o produkcie w Sklepie internetowym do wybranej przez użytkownika osoby. W tym celu użytkownik w formularzu udostępnionym na stronie Sklepu internetowego wskazuje imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby, którą chce powiadomić o produkcie w Sklepie internetowym, a także wpisuje wiadomość do znajomego.

Usługa "Zamieszczanie Opinii" polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom zalogowanym na stronie Sklepu internetowego publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.

Sprzedawca może udostępnić Kupującym możliwość zamieszczania opinii o Sklepie, Sprzedawcy lub Towarach — w ramach Sklepu lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.

Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu ze Sklepu, w szczególności po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie, po zalogowaniu.

Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.

Zakazane jest zamieszczanie opinii:

a) bez uprzedniego skorzystania ze Sklepu;

b) wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

c) naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;

d) przez opłaconych użytkowników, w celu sztucznego podwyższenia oceny Towaru.

Sprzedawca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Kupujących, którzy rzeczywiście nabyli Towar. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kupującego dotyczących zamieszczonych opinii, Kupujący może zgłosić Sprzedawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Kupującego Sprzedawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.

W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.

 

Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Zamawiającego oświadczeń następujących treści:  

a) przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,

b) dane zawarte w formularzu kontaktowym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich. 

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego.

Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:

a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,  

b) działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c) Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,  

d) Sprzedający uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego, 

e) Zamawiający lub użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f) Zamawiający lub użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia regulaminu, 

g) podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z usługi „Zapytaj o produkt”, „Poleć znajomemu”   i „Zgłoś błąd”. Rezygnacja z tych usług polega na zaprzestaniu korzystania z nich przez  użytkownika na stronie Sklepu internetowego.

Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczna przez sprzedającego. Użytkownik proszony jest o wysłanie reklamacji zawierającej Login użytkownika i krótki opis zaistniałego problemu na adres mailowy Sprzedającego lub pisemnie na adres Sprzedającego.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

III. Składanie zamówienia:

Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem: 

   a) komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;

   b) dostęp do Internetu;

   c) przeglądarka internetowa np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome;

   d) aktywne konto e-mail.

Zamówienia można składać wyłącznie poprzez stronę internetową www.zielnikjagi.pl przez 24h/dobę 7 dni w tygodniu, jednak zamówienia nie są realizowane w dni ustawowo wolne od pracy.

Warunkiem złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, zaznaczenie wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłanie tak wypełnionego zamówienia z panelu zakupów, a także zapoznanie się z treścią regulaminu Sklepu internetowego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego dla potrzeb umowy sprzedaży. Dokonując pierwszego zamówienia Zamawiający może zarejestrować się w Sklepie internetowym, tak, aby przy kolejnych zamówieniach nie musiał każdorazowo podawać swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji dostawy produktów. Login i hasło mają charakter poufny.

Zamawiający korzystający z Loginu i hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu. Użytkownik, który nie dokonał rejestracji Konta Zamawiającego dokonuje zamówienia jako gość.

Zamawiający proszony jest o dokonywanie niezwłocznej aktualizacji swoich danych podanych w trakcie rejestracji przy pomocy formularza dostępnego w Koncie Zamawiającego.

Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto Zamawiającego jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont Zamawiających innych Zamawiających oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i hasła dostępu do Konta Zamawiającego.

W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności: 

a) dokonanie wyboru produktu, który ma być zakupiony, ilości produktu, ewentualnie wybór innych charakterystycznych dla danego produktu parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru na stronie danego produktu, a następnie kliknięcie przycisku „Do koszyka”,

b) następnie po wyborze wszystkich zamawianych produktów kliknięcie przycisku „Przejdź dalej”,

c) wprowadzenie danych osobowych: imienia i nazwiska, ewentualnie nazwy firmy, nr telefonu, adresu, adresu email oraz adresu dostawy produktów, o ile jest on inny niż adres Zamawiającego oraz ewentualnie, o ile Zamawiający zgłasza takie żądanie, danych do faktury VAT lub faktury imiennej, a także ile Zamawiający nie ma jeszcze utworzonego Konta Zamawiającego, a chce je utworzyć - wprowadzenie Loginu i ustalenie hasła oraz potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami Regulaminu poprzez odznaczenie tego faktu w panelu zamówień, a następnie kliknięcie w przycisk „Przejdź dalej”,

d) dokonanie wyboru metody dostarczenia produktów, metody płatności oraz wpisanie ewentualnych uwag lub komentarzy skierowanych do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole, ewentualne odznaczenie że zamówienie ma być zapakowane jako prezent, następnie kliknięcie przycisku „Przejdź dalej”,

e) w celu zakończenia składania zamówienia, po weryfikacji danych i informacji wprowadzonych przez Zamawiającego w celu złożenia zamówienia i ich ewentualnej modyfikacji, jeśli wystąpiła jakaś pomyłka, kliknięcie przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie nadania zamówieniu numeru przez Sprzedającego. Zamawiający otrzymuje emaila z wyszczególnionymi produktami, formami płatności i dostawy.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy: 

a) formularz zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą składającą zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych;

b) transakcja nie zostanie zautoryzowana w systemie płatniczym PayU, Dotpay lub PayPal (w przypadku płatności kartą);

c) Zamawiający nie przeleje wymaganej kwoty na konto Sprzedającego we wskazanym terminie (w przypadku płatności przelewem) lub przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera lub ze sklepu stacjonarnego w przypadku wyboru takiej formy dostawy;

d) zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Sprzedającego przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze.

Na każdy sprzedawany produkt wystawiany jest przez Sprzedającego rachunek lub faktura VAT, o ile Zamawiający wyraził takie życzenie na otrzymanie faktury i wskazał w treści zamówienia dodatkowe informacje, w szczególności NIP lub PESEL w przypadku osoby fizycznej. Zamawiający każdorazowo zgadza się na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie umowy sprzedaży. Chęć otrzymania faktury należy zadeklarować w polu „Uwagi” podczas dokonywania zamówienia. Po dokonanej transakcji nie ma możliwości sporządzenia faktury z paragonu. Jeśli nie zostanie zaznaczona opcja „faktura” , domyślnym dowodem zakupu będzie paragon.

Zamawiający ma możliwość zrezygnowania z zamówienia na każdym etapie składania zamówienia.

Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów i zapłaty oznaczonej przez Sklep internetowy ceny wraz z kosztami dostawy zamówionych produktów.

Treści umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych poprzez stron Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym. W razie braku Konta Zamawiającego treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego do upływu okresu odstąpienia od umowy sprzedaży przez Konsumenta, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od zawarcia Umowy sprzedaży.

Płatności:

W Sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności:

a) tradycyjny przelew;

b) płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu PayU,

c) płatność „za pobraniem”, tj. gotówką przy odbiorze zamówienia od firmy kurierskiej

Zamawiający, który wybrał przelew tradycyjny jako formę płatności zobowiązany jest do uiszczenia należności za zamówione produkty wraz z kosztami dostawy. Płatności należy dokonywać na numer konta: ING Bank Śląski 02 1050 1429 1000 0092 4350 9495.

Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający dokonujący zamówienia produktów poprzez w Sklepie internetowym wybiera jako formę płatności jeden ze sposobów płatności on-line opisanych w ust. 1. lit. b. powyżej i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się tam,

Zamawiający otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany na stronę Sklepu internetowego. Płatności on-line za pomocą systemu PayU obsługuje firma PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przezSąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, za pomocą systemu DotPay obsługuje firma: Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000296790, zaś za pomocą systemu PayPal obsługuje firma PayPal (Europe) Sàrl & Cie, SCA (spółka  komandytowa /partnerska   wpisana   do rejestru za numerem R. C.S. Luxembourg B 118 349, z siedzibą  przy 22-24 Boulevard Royal, L-2449, piąte piętro, Luksemburg. W przypadku korzystania przez Zamawiającego z płatności elektronicznych, dane osobowe Zamawiającego są przekazywane są spółce, która obsługuje dany System, a spółka ta jest administratorem danych osobowych Zamawiających.

Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie, może znacznie wydłużyć termin realizacji zamówienia.

Przy płatności tradycyjnym przelewem w jego tytule Zamawiający proszony jest wpisać TYLKO numer zamówienia.

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami wysyłki, w tym także przesyłki zwrotnej zgodnymi z cennikiem wskazanym w zakładce WYSYŁKA, w przypadku nieodebrania przesyłki z zamówionymi produktami lub podania błędnego adresu w zamówieniu. Jednakże, jeśli Zamawiający jest konsumentem, postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania w sytuacji zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez konsumenta lub za które konsument nie ponosi odpowiedzialności.

Realizacja zamówienia/koszty wysyłki:

W przypadku przedpłaty na konto Sprzedającego, zamówienia nie opłacone w terminie 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży, są anulowane. Zamówienia nie odebrane z miejsca odbioru, o którym mowa  ust. 3 poniżej, są anulowane w terminie 14 dni od upływu uzgodnionego terminu ich odbioru.

Zamówienie wysyłane jest na podany w zamówieniu adres bezpośrednio po jego skompletowaniu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania należnej zapłaty na koncie w przypadku płatności z góry przelewem za zamówienie, bądź też od dnia potwierdzenia zamówienia w przypadku wyboru płatności gotówką za pobraniem, z zastrzeżeniem postanowień ust.7. poniżej i części III. ust. 9. powyżej.

Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost, możliwy jest także odbiór Zamówienia w kiosku Ruchu wybranym przez Zamawiajacego, Zamawiający ponosi następujące koszty dostawy przesyłki z zamówieniem wskazane szczegółowo w zakładce WYSYŁKA w Sklepie internetowym. Sposób dostawy Zamawiający wybiera w momencie składania zamówienia, widoczne są tam wtedy koszty dostawy produktów za pośrednictwem wybranej przez Zamawiającego formy dostawy.

Termin otrzymania zamówienia przez Zamawiającego = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.

Czas dostawy to czas potrzebny firmie kurierskiej na dostawę zamówienia do Zamawiającego, zazwyczaj jest to następny dzień roboczy po dokonaniu wysyłki przez Sprzedającego. 

W przypadku płatności przelewem, czas otrzymania przesyłki może wydłużyć się o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego.

Realizacja zamówienia jest uzależniona od stopnia wyczerpania zapasów produktów w magazynie Sprzedającego, dlatego jeśli w zamówieniu znajdą się produkty w danej chwili niedostępne, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający ma wówczas prawo do rezygnacji z całości zamówienia bądź rezygnacji z produktu, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie realizacji zamówienia, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego produktu na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie.

Zamawiający zostaje poinformowany o przekazaniu firmie kurierskiej zamówionych produktów do wysyłki w osobnym emailu.

W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka jest uszkodzona lub otwierana, Zamawiający proszony jest o spisanie protokołu szkody z kurierem i niezwłoczny kontakt w tej sprawie ze Sprzedającym. 

Koszty dostawy zamówienia na kwotę powyżej 149 pln ponosi Sprzedający, do kwoty tej nie wlicza się kosztów dostawy.

W przypadku, gdy adres wysyłki znajduje się poza terytorium Polski, Zamawiający proszony jest, przed dokonaniem zamówienia, o kontakt telefoniczny lub e-mailowy ze Sprzedającym w celu uzyskania szczegółowych informacji o kosztach dostawy produktów i ustalenia innych warunków umowy sprzedaży.

Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia produktów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych stronach produktów w Sklepie Internetowym.

W wypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z płatności w terminie, o którym mowa w cz. V. ust. 1. regulaminu, Sprzedający wyznacza Zamawiającemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Zamawiającego na adres e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedający prześle Zamawiającemu drogą mailową oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

Prawo do odstąpienia od umowy:

Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe oraz pochodzące z legalnego źródła, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek. Produkty te są odpowiednio przechowywane oraz przygotowane do wysyłki w bezpieczny sposób.

Zgodnie z art. 27. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, Sprzedający informuje o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Na podstawie § 3. Ust. 8. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz. U. 2015, poz. 481), Sprzedający informuje, że w/w ustawa o prawach konsumenta nie ma zastosowania do wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza.

Konsumentem osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.)

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego (Zielnik Jagi Monika Widlińska-Orzełek, Podłęże 56A, 28-400 Pińczów, Tel. 660668 876) o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Zamawiający skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle Zamawiającemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiającemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Zamawiającemu będącemu konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Zamawiający zgodził się na inne rozwiązanie; Koszty dostarczenia zwracanych produktów są po stronie Kupującego. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwracane produkty Zamawiający proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedającego: Zielnik Jagi Monika Widlińska-Orzełek, Podłęże 56A, 28-400 Pińczów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni. Zamawiający będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu produktów.

Zamawiający będący konsumentem odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów.

Zgodnie z postanowienia art. 38. ustawy o prawach konsumenta, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy sprzedaży;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- zawartej w drodze aukcji publicznej;

- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

Zgodnie z art. 96 ust. 6. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. nr 126 poz. 1381 z późn. zm.), produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego wydania lub też sfałszowania produktu leczniczego.

VII. Reklamacje:

Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady produktów, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą produktu nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

W przypadku stwierdzenia wad produktu, Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: shop@zielnikjagi.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego: Zielnik Jagi Monika Widlińska-Orzełek, Podłęże 56A, 28-400 Pińczów.

Zamawiający, wysyłający reklamowany produkt do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wadę produktu i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. rachunku lub faktury).

Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

Sprzedający informuje, że w razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Zamawiający może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. Zamawiający zwrócić się o interwencję do neutralnej strony: Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów, czy też Państwowej Inspekcji Handlowej o przeprowadzenia mediacji mającej na celu zakończenie sporu Konsumenta ze Sprzedającym, bądź też poprzez zapis do Polubownego Sądu Konsumenckiego funkcjonującego przy Państwowej Inspekcji Handlowej. 
Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy rzecznika, sądu polubownego, czy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych tych urzędów oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

VIII. Ochrona danych osobowych, postanowienia końcowe:

Zamawiający dokonując zamówienia w Sklepie internetowym proszony jest o wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Sprzedającego jego danych osobowych dla potrzeb wykonania umowy sprzedaży i realizacji dostawy zamówionych produktów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych Zamawiających jest Sprzedający.

Każdy z Zamawiających ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania umowy sprzedaży oraz realizacji dostawy.

Sprzedający gromadzi i przetwarza dane osobowe Zamawiających zgodnie z obowiązkiem wynikającym z §2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz. U. 2015, poz. 481). Każdy z Zamawiających ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania umowys sprzedaży w realizacji dostawy.

Zamawiający może także dodatkowo wyrazić zgodę na dostarczanie mu za pomocą poczty elektronicznej informacji o charakterze promocyjnym i marketingowym dot. zmian w ofercie Sklepu internetowego, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (newsletter). Zgoda ta jest udzielana przez Zamawiającego poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym.  Jednocześnie z wyrażeniem zgody na otrzymywanie takich informacji, Zamawiający wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu innym niż wynikający z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz. U. 2015, poz. 481).

Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji newsletter.

Korzystający ze Sklepu internetowego wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi
ustawieniami przeglądarki. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

 Przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, podajemy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Zielnik Jagi Monika Widlińska-Orzełek z siedzibą w Podłężu,

Adres: Podłęże 56A, 28-400 Pińczów;

NIP: 6621755057, Regon: 260281084

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora
jak powyżej lub na adres e-mail: zielnikjagi@gmail.com
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

a) zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);

b) prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

c) sprzedaż produktów i usług oferowanych przez ZIELNIK JAGI Monika Widlińska-Orzełek;

d) prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez ZIELNIK JAGI Monika Widlińska-Orzełek samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;

e) dochodzenie roszczeń;

f) archiwizacja;

g) udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;

h) prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;

i) wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na ZIELNIK JAGI Monika Widlińska-Orzełek.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

a) udzielona zgoda;

b) konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

c) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d) konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

a) pracownikom w związku ze zleconymi przez ZIELNIK JAGI Monika Widlińska-Orzełek działaniami realizowanymi w imieniu firmy;

b) oddziałom ZIELNIK JAGI Monika Widlińska-Orzełek i podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;

c) firmom transportowym, kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;

d) kancelariom prawnym, którym ZIELNIK JAGI Monika Widlińska-Orzełek zlecił np. prowadzenie postępowania;

e) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z:

a) działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

a) przepisy prawa, które mogą obligować ZIELNIK JAGI Monika Widlińska-Orzełek do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);

b) okres przez jaki są świadczone usługi;

c) okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;

d) okres na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

a) żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,

b) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

c) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,

d) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,

e) przeniesienia Państwa danych osobowych.

ZIELNIK JAGI Monika Widlińska-Orzełek korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowny:

profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub na skrzynkę zielnikjagi@gmail.com .

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz.827).

Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego regulaminu, użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza
uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.

Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.  

 

Podłęże, 16.11.2017
Aktualizacja: Podłęże, 20.05.2018

Aktualizacja: Podłęże, 30.12.2019

 Aktualizacja: Podłęże, 30.12.2022

 Aktualizacja: Podłęże, 22.08.2023

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl